Hét online congres voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrasector

Het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren is hét jaarlijkse congres waar opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrasector elkaar ontmoeten. Met in dit jubileumjaar een wel heel bijzondere gast: Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat. We gingen met haar in gesprek over onder meer innovatie, duurzaamheid, goed opdrachtgeverschap en de lokale en regionale vervangings- en renovatieopgaven. En natuurlijk over de gevolgen van de coronacrisis voor de sector.

Wat hadden we graag iedereen persoonlijk de hand geschud op de congresdag! Omdat dat er helaas niet in zat, organiseerden we een speciale editie van het congres: online, in delen, op verschillende data. Zo konden we toch de actuele thema’s en inspirerende praktijkvoorbeelden met je delen en interessante gesprekken faciliteren.

Benieuwd naar een uitgebreide terugblik op de gegeven webinars?

Inhoudelijke thema's

 • Innovatie
 • Duurzaamheid
 • Anders samenwerken

Webinars terugkijken

Heb je onverhoopt een webinar of een deel daarvan gemist? Of wil je gewoon meer weten over de besproken onderwerpen of voorbeelden uit de praktijk? Dan kun je hier de gehele webinars terugkijken. Of lees de uitgebreide terugblikken inclusief getoonde presentaties en video’s terug onder ‘Nieuws en Media’.

Nieuws en Media

Programma

We inspireren je op het gebied van innovatie, duurzaamheid en anders samenwerken in drie verschillende online sessies van maximaal 1,5 uur per sessie. Optimale focus zonder vierkante ogen! De sessies worden geleid door Ad van Leest en Joost Fijneman. Pieter Litjens en Rogier Rijkers (beiden directie CROW) verzorgden de opening van de sessies.

De huidige manier van aanbesteden en contracteren past niet vanzelf bij het losweken van innovaties in de markt. Dit zit zowel in de gebruiken als in de juridische aspecten. Op grond van aanbestedingsregels wordt gezegd dat innovaties niet zomaar uit te vragen zijn. Dat is een onterechte uitspraak. Er kan binnen de regels wel degelijk om innovaties worden gevraagd.

Een concurrentiegerichte dialoog
Een van de mogelijkheden is om in de aanbesteding gebruik te maken van de concurrentiegerichte dialoog. Hoe benut je als opdrachtgever de expertise van de markt en hoe ga je als aannemer met deze ruimte om? Hoe koop je als overheid innovatie in?

Gradaties zijn aanwezig:

 • Andere vormen van samenwerken (thema 3, komt in het webinar van 6 juli aan bod)
 • Specifiek uitvragen van duurzame oplossingen (thema 2, komt in het webinar van 2 juli aan bod)
 • Ander vormen van uitvragen, thema Innovatie
 • Inclusieve samenleving invullen
  De alledaagse praktijk bij kleinere decentrale overheden is dat men bezig is met invullen van inclusieve samenleving (SROI), EMVI, duurzaamheid, ….. Daarvoor is beperkte tijd beschikbaar. Uniformering en formats zouden hen hierbij kunnen helpen.

  Realisatie en handhaving van innovaties
  Aangeboden innovaties moeten wel gerealiseerd en gehandhaafd worden. Bij de voorbereiding van een project moet hier ook al rekening mee worden gehouden. Van belang is een goede en efficiënte interne overdracht van bijvoorbeeld projectvoorbereiding naar inkoop en uitvoering. En bij de aanbieder van het tenderteam naar de uitvoering. Dit is meer een randvoorwaarde voor serieuze (en innovatieve) oplossingen dan een innovatie op zichzelf.

  Spanningsveld tussen uniformering en flexibiliteit
  Teveel spanning is geen uitnodiging tot innovaties. Sluitend businessmodel voor ondernemers is nodig, dan is ook een uniforme uitvraag nodig vanuit overheden. Het Provinciaal Contractenbuffet kan helpen te uniformeren en daarmee innovaties te bevorderen. Dit biedt ondernemers meer zekerheid om te investeren. De toepassing van innovatie is niet alleen geschikt voor één overheid, maar meerdere overheden (bijvoorbeeld via asfaltkwaliteitsloket).

  Wil je zeker weten dat je niets mist? Zorg dan dat je op tijd aanwezig bent zodat je eventuele technische problemen kunt oplossen voordat we om 14.00 uur van start gaan.

  Ad van Leest en Pieter Litjens (beiden CROW) heten je welkom op deze allereerste online editie van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren met als hoofdthema: innovatie.

  De provincie Zuid-Holland wil werk maken van de energietransitie. Groot onderhoud van de N211 moet zichtbaar maken hoe innovatief omgaan met duurzaamheidsmaatregelen hieraan kan bijdragen. Met de volledige reconstructie van de N211, tussen Den Haag en Poeldijk, is de eerste CO2-negatieve weg nu een feit.

  Wat kunnen we leren van dit voorbeeldproject? In de aanbesteding is gebruik gemaakt van de concurrentiegerichte dialoog; wat zijn de ervaringen? Hoe benut je als opdrachtgever de expertise van de markt en hoe ga je als aannemer met deze ruimte om? Hoe koop je als overheid innovatie in? Hoe werk je als aannemer samen met andere bedrijven om echte innovaties zowel qua materialen als qua proces te kunnen realiseren? En hoe kom je tot duurzame oplossingen die opschaalbaar zijn?

  Opdrachtgever en -nemer aan het woord over de aanbesteding, de contractering en de resultaten van dit baanbrekende project.

  Sprekers

 • Kees Bergen, Provincie Zuid-Holland
 • Marcel Geleijnse, Bedrijfsleider BAM Infra Regionaal Den Haag
 • Een korte en praktische toelichting op het Provinciaal Contractenbuffet. Hoe is er gebruik van gemaakt door de provincie Zuid-Holland bij de aanbesteding van de N211? Wat waren de ervaringen van de aannemer?

  En een doorkijkje naar verder: wat zijn de plannen van CROW met de verdere ontwikkeling? Van Provinciaal Contractenbuffet naar Professioneel Contractenbuffet. Welke kansen zien we voor innovaties? En voor het fungeren als samenwerkingsplatform waar overheden elkaar kunnen vinden en inspireren?

  Stelling: met uniforme contractdocumenten en basiseisen ontstaat tijd in projecten om beter na te denken over de uitvraag van innovaties.

  Spreker

 • Lotte Bekendam, kenniswerker CROW
 • De gemeente IJsselstein stond voor de opgave haar openbare verlichting - circa 6.800 lichtpunten - te verduurzamen. Zeker omdat een groot deel was verouderd en nog bestond uit conventionele armaturen. Naast deze projectdoelen heeft de gemeente de nadrukkelijke wens om Sociaal in te kopen (SROI) en de lokale economie te stimuleren. Om aan al deze doelen te voldoen, is het project vanuit de drie P’s (People, Planet en Prosperity) aangepakt.

  In een brede en unieke samenwerking tussen de gemeente, WerkwIJSS (voorheen PAUW Bedrijven), Signify, Nedal, CityTec, WIL en IBMN is het areaal in 2019 sociaal verduurzaamd. Hoe? Betrokkenen aan het woord. Een lichtend voorbeeld voor andere overheden die maatschappelijke opgaven slim willen verbinden. Innovatief en financieel interessant.

  Sprekers

 • Veronique van der Heijden, Directeur WerkwIJSS
 • Ralph Rheiter, Inkoopmanager GWW en Bouw Inkoop Bureau Midden Nederland
 • Esther Sluijs, Wegbeheerder gemeente IJsselstein
 • Frustrerend dat EMVI-beloften zelden tot hun recht komen? Wil je weten wáár dat aan ligt? Nieuwsgierig welke redenen en patronen hier achter zitten? Of beter nog... welke handvatten jij hebt om dit effectiever te regelen in de voorbereidingsfase of in de contract-uitvoeringsfase?

  De CROW-werkgroep ‘handreiking EMVI-beloften nakomen’ onderzocht ronkende beloften en de eindresultaten. Wat haalde de eindstreep niet, en waarom niet? De belangrijkste conclusies en aanbevelingen op een rij: zo kan het wel! Voor opdrachtgevers én opdrachtnemers die niet gaan voor mooie woorden alleen, maar ook van het echt waarmaken zijn.

  Spreker

 • Chantal Schrijver, Adviseur Samenwerken en Contracteren Tauw
 • Ad van Leest sluit deze eerste online sessie van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren af.

  In het kader van het klimaatakkoord zijn er ook andere (materiaal)akkoorden afgesloten, zoals het betonakkoord, grondstoffenakkoord, asfalt-impuls en diverse green deals. Daar moet invulling aan gegeven worden door alle partijen in de sector (ON, OG, IB). Het maken van de vertaalslag van ambitie naar uitvoering is essentieel, en daarbij zijn de ondernemers hard nodig.

  De kunst is om door de bomen nog het bos te zien.
  CROW streeft ernaar het overzicht te bieden van beschikbare kennis en tools, ook die van anderen, en het centrale verzamelpunt te zijn voor ondersteuning van sectorpartijen.

  Hoe heeft men in de praktijk de juiste keuzes weten te maken? Waar is men tegenaan gelopen en hoe kunnen die keuzes optimaal gefaciliteerd worden? Welke nieuwe tools kunnen hierbij helpen en wat is er beschikbaar? Blijft het bij uitvoeren van pilots of kan duurzaamheid structureel ingebed en doorgevoerd worden in de organisatie? Wat is daarvoor nodig?

  Wil je zeker weten dat je niets mist? Zorg dan dat je op tijd aanwezig bent zodat je eventuele technische problemen kunt oplossen voordat we om 14.00 uur van start gaan.

  Reinier Trommel en Rogier Rijkers (beiden CROW) heten je welkom tijdens deze tweede online sessie van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren met als hoofdthema: duurzaamheid.

  Wat kunnen we leren van dit Parelproject binnen de Green Deal Duurzaam GWW? Hoe maken we in samenwerking met de aannemer en andere betrokken partijen de vertaalslag van hoge duurzaamheidsambities naar uitvoering? Hoe gaan we om met de stem van de bewoners?

  Bij de aanbesteding is gebruik gemaakt van Rapid Circular Contracting. Maak nader kennis met dit krachtige instrument. En met het proces van divergeren en convergeren. Duurzaamheid aan de voorkant verankerd. Binnen budget en binnen planning.

  Sprekers

 • Jan Diepeveen, Projectleider Van Gelder
 • Frank van den Hoogen, Senior adviseur Kosten en Contracten gemeente Nijmegen
 • Eef Neienhuijsen, Projectleider afdeling Stadsrealisatie gemeente Nijmegen
 • Wat kunnen we leren van de gemeente Amersfoort, de nummer 2 in de Top 25 van meest duurzame publieke opdrachtgevers (Bouwend Nederland, oktober 2019)? Geen mediagenieke pilots maar kiezen voor structurele verduurzaming in alle projecten, over de hele linie. Stap voor stap werken aan de basis. Hoe ga je om met interne weerstand? Hoe organiseer je het lerend vermogen? Hoe kom je uit dilemma’s als kwalitatief of kwantitatief uitvragen, voorschrijven vanuit je eigen expertise of ruimte geven aan de markt om met optimale oplossingen te komen?

  Reinier Trommel en Ad van Leest (CROW) in gesprek met Wouter Schik, adviseur duurzaam inkopen en duurzame buitenruimte gemeente Amersfoort. Hoe kun je morgen beginnen? En waarom zou je eigenlijk? Laat je inspireren en ontdek dat duurzaamheid zeker niet ingewikkeld en duurder hoeft te zijn. Integendeel.

  Vanuit de beide praktijkvoorbeelden van Nijmegen en Amersfoort uit dit webinar gaat Ad van Leest (CROW) in op de kwestie van de meetbaarheid van duurzaamheid. Wat zijn de ervaringen met de inzet van het asfaltkwaliteitsloket, de beton-aanbevelingen, het Ambitieweb uit de Aanpak Duurzaam GWW, en de DuboWijzer?

  Wat zijn de ontwikkelingen in de sector en bij CROW op dit gebied? Zijn instrumenten en hulpmiddelen nuttig bij het vertalen van ambities naar de praktijk? Wat heeft CROW de sector te bieden? Kan CROW de tools duiden qua bruikbaarheid voor partijen bij het oplossen van dilemma’s?

  Reinier Trommel sluit deze tweede online sessie van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren af.

  Hoe verander je houding en gedrag van sectorpartijen. Alleen zeggen dat het moet, verandert niets. Zeggen ook de grote en kleine bouwers. Pas het toe in projecten en werk weer prettig samen met elkaar, gebruik bouwteams om dit vorm te geven. Beschouw het als een gezamenlijk project met gedeelde verantwoordelijkheden.

  De eerste stap is de keuze voor één partij om uit te voeren (al of niet in concurrentie), en van daaruit gezamenlijk vorm geven aan de realisatie van het project (ontwerp en uitvoering).

  Wil je zeker weten dat je niets mist? Zorg dan dat je op tijd aanwezig bent zodat je eventuele technische problemen kunt oplossen voordat we om 14.00 uur van start gaan.

  Joost Fijneman en Pieter Litjens (beiden CROW) heten je welkom tijdens deze derde en laatste online sessie van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren met als hoofdthema: anders samenwerken.

  Waterschap Rivierenland werkt bij grotere en meer complexe projecten intensief samen met marktpartijen. Vanaf de start vormt het waterschap een consortium met een ingenieursbureau en een aannemer. Op zoek naar de beste samenwerkingspartners start de aanbesteding met een basispakket informatie. De drie bepalende gunningscriteria: de mens centraal (het team), maximale maatschappelijke meerwaarde (innovatie en duurzaamheid) en een gezonde bouwkolom (financieel plan en financiële transparantie).

  In het proces: gezamenlijke verkenning en planuitwerking voor contract en realisatie. Het aanbestedingstraject is gestandaardiseerd, repeterend gemaakt. Hierdoor wordt het voor marktpartijen aantrekkelijk om te investeren in duurzaamheid en innovatie. Voordelen: kennis integraal samenbrengen en delen, van 2 of 3 aanbestedingen naar 1 aanbesteding, samen risico’s beheersen, samen innovaties ontwikkelen en korter en goedkoper aanbesteden.

  Na een korte presentatie in gesprek met Paul van Dijk en Erik van Ginkel (beiden Waterschap Rivierenland).

  Met gespreksbijdrage van Stefan van der Linden (Waterschapsbedrijf Limburg) over de vraag welke keuze daar is gemaakt ten aanzien van aanbestedingen en selectie van partijen. Wat zijn de ervaringen, wat vindt de markt?

  Joost Fijneman introduceert een ander voorbeeld van anders samenwerken: de raamovereenkomsten Waterschapsbedrijf Limburg. Gesprek met Har Coenen (manager afdeling Projectmanagement) en Stefan van der Linden (coördinator Inkoop bij Waterschapsbedrijf Limburg).

  Een nieuwe manier van aanbesteden, al beproefd door verschillende opdrachtgevers en opdrachtnemers. Geen inschrijving met een prijs of met een ontwerp. Hoe werkt dat, en mag dat wel van de wet?

  Joost Fijneman (CROW) in gesprek met Petra Heemskerk (Aanbestedingsadvocaat CMS) over haar ervaringen met deze gefaseerde aanbesteding. Over het bundelen van krachten met vertrouwen in elkaars expertise om tot een optimaal ontwerp te komen. Alle ruimte en openheid om samen te tekenen en te rekenen aan oplossingen en varianten. Risico’s zijn reëler in te schatten, de prijs is een realistische kostprijs. Het ei van Columbus of een riskant experiment?

  In de GWW-sector wordt voortdurend gezocht naar verbetering van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om maatschappelijke meerwaarde te maximaliseren, en (faal)kosten te minimaliseren. CROW is gestart met het opstellen van een handreiking “Twee fasen contracteren” ter ondersteuning en verbetering van deze samenwerking. Dit doen we samen met een werkgroep met deelnemers uit de hele gww-sector.

  In de handreiking beschrijven we hoe een aanbesteding zo in te richten, dat wél gestuurd wordt op samenwerking. En meer specifiek op samenwerking die start vóórdat de opdracht tot in alle details is uitgewerkt. Daar is een vorm van een twee fasen aanpak voor nodig. In deze sessie vertellen we meer over deze handreiking en hoe deze tot stand komt.

  Spreker

 • Roy Voorend, CROW
 • In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam wordt de Container Exchange Route aangelegd, een baan van 17 kilometer die containerterminals, Rijks Inspectie Terminal (douane), empty depots en distributiebedrijven op de Maasvlakte met elkaar verbindt. Oplevering is eind dit jaar voorzien. Strikte eisen, zoals 99% gegarandeerde beschikbaarheid in de komende 40 jaar, vragen een robuuste aanpak. Niet alleen ten aanzien van het te storten beton maar zeker ook aan de proceskant.

  Optimale samenwerking en vertrouwen: ‘uniek’ volgens opdrachtgever en aannemer. Waar zit hem dat in? Samenwerking als één van de EMVI-criteria in de aanbesteding, interviews en assessments, project-startup, gedragskompas met kernwaarden, escalatiemodel en overlegtafels. Samen bouwen aan een comfortabel kader voor echt werkplezier. Grote verhalen en mooie woorden? Houding en gedrag spelen altijd en overal een rol van betekenis. Ontdek wat er hier te leren valt.

  Sprekers

 • Dick van Erkel, Projectmanager Combinatie CER (KWS en Van Hattum en Blankevoort)
 • Michiel Goosens, Contractmanager Havenbedrijf Rotterdam
 • Joost Fijneman sluit deze derde en laatste online sessie van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2020 af.